UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu thưởng của CTCP HAGL
08/01/2011 00:00

Ngày 31/12/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  đã nhận được đầy đủ tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu thưởng của CTCP Hoàng Anh Gia Lai. Phương án phát hành sẽ được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1808/10/NQCĐ-HAGL ngày 18/8/2010 và Nghị quyết HĐQT số 2912/10/NQ-HĐQT ngày 29/12/2010.