Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
01/07/2017 07:54

 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sauXin vui lòng truy cập Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị quyết Đại hội tại đây