Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
01/08/2017 14:17

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 như sau: File download