Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình chênh lệch giữa BCTC hợp nhất Quý 2/2017 do Công ty lập và BCTC hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét
17/08/2017 15:19

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình chênh lệch giữa BCTC hợp nhất Quý 2/2017 do Công ty lập và BCTC hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét như sau: File download