Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016
17/08/2017 15:13

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét năm 2016 như sau:  File download