Quan hệ cổ đông

Quy trình công bố thông tin của Công ty luôn được củng cố và hoàn thiện với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Công bố thông tin

Quay về danh mục
Văn bản Năm Danh mục Ngày phát hành
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu BIDV đến ngày 30/06/2024 2024 Công bố thông tin 01/07/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai nhận được Báo cáo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HAG của nhóm người có liên quan của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 14/06/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 06/06/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/24/NQHĐQT-HAGL ngày 27/5/2024, nội dung chi tiết 2024 Công bố thông tin 27/05/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 113/2008/GCNCP-VSDC-10 đề ngày 08/5/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, nội dung chi tiết 2024 Công bố thông tin 14/05/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và việc sửa đổi Điều lệ, nội dung chi tiết 2024 Công bố thông tin 11/05/2024
Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 11/05/2024
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Đoàn Hoàng Anh, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 09/05/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 09/05/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin việc cập nhật một số tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 09/05/2024
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Đoàn Hoàng Anh, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 09/05/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/24/NQHĐQT-HAGL ngày 07/5/2024 và các Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được sửa đổi, bổ sung, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 08/05/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm của người nội bộ, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 07/05/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty, nội dung chi tiết 2024 Công bố thông tin 06/05/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 kèm Công văn giải trình, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 29/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2024 kèm Công văn giải trình, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 29/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Công văn giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán diện cảnh báo, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 29/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 33, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 26/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin kết quả mua lại trước hạn Trái phiếu do Công ty phát hành, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 26/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin các Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với Người có liên quan và thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 26/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 58/24/BC-HAGL ngày 26/4/2024, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 26/04/2024
Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 25/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin các Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với người có liên quan và thông qua mua lại Trái phiếu trước hạn, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 24/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc mua lại trước hạn Trái phiếu do Công ty phát hành, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 24/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin đính chính nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/24/NQHĐQT-HAGL ngày 19/4/2024, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 23/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 53/24/BC-HAGL ngày 23/4/2024 thay thế cho Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 51/24/BC-HAGL ngày 22/4/2024, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 23/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 22/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đường dẫn đăng tải Điều lệ sửa đổi, bổ sung, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 22/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/24/NQHĐQT-HAGL ngày 19/4/2024 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, nội dung chi tiết 2024 Công bố thông tin 19/04/2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Đoàn Hoàng Anh, nội dung chi tiết 2024 Công bố thông tin 14/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin báo cáo định kỳ trái phiếu năm 2023 2024 Công bố thông tin 30/03/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu BIDV đến ngày 30/03/2024 2024 Công bố thông tin 30/03/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2023 kèm Công văn giải trình 2024 Công bố thông tin 26/03/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 kèm Công văn giải trình 2024 Công bố thông tin 26/03/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và đường link đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 25/03/2024
Thông báo cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1, 2 năm 2024 2024 Công bố thông tin 06/03/2024
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 27/02/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc đã nhận được Giấy đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ chính thức của các Nhà đầu tư, nội dung chi tiết 2024 Công bố thông tin 26/02/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 2024 Công bố thông tin 22/02/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố công văn cải chính thông tin về nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 21/02/2024
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Đoàn Hoàng Anh 2024 Công bố thông tin 16/02/2024
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, nội dung chi tiết tại: 2024 Công bố thông tin 15/02/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 32, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 15/02/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc sẽ triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 15/02/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc của ông Võ Trường Sơn, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 07/02/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng Giám đốc, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 07/02/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc trái phiếu, nội dung chi tiết 2024 Công bố thông tin 02/02/2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Đoàn Hoàng Anh 2024 Công bố thông tin 31/01/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 2024 Công bố thông tin 30/01/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 kèm Công văn giải trình 2024 Công bố thông tin 30/01/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2023 2024 Công bố thông tin 30/01/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán diện cảnh báo 2024 Công bố thông tin 30/01/2024
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Đoàn Thị Nguyên Xuân, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 26/01/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 25/01/2024
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Đoàn Hoàng Anh, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 20/01/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 16/01/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc trái phiếu, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 15/01/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Trích lục Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan, nội dung chi tiết: 2024 Công bố thông tin 10/01/2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Đoàn Thị Nguyên Xuân 2024 Công bố thông tin 08/01/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 2023 Công bố thông tin 30/12/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần BAPIHAGL, nội dung chi tiết: 2023 Công bố thông tin 30/12/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp thành công ty con của Công ty 2023 Công bố thông tin 29/12/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Trích lục Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai 2023 Công bố thông tin 26/12/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Đoàn Hoàng Anh 2023 Công bố thông tin 20/12/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đã thanh toán khoản vay của Eximbank, nội dung chi tiết: 2023 Công bố thông tin 13/12/2023
Thông báo về thời gian tổ chức Hội nghị gặp gỡ Nhà đầu tư của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, nội dung chi tiết: 2023 Công bố thông tin 12/12/2023
Thông báo tạm hoãn Hội nghị gặp gỡ Nhà đầu tư ngày 08/12/2023, nội dung chi tiết: 2023 Công bố thông tin 05/12/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua danh mục hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nội dung chi tiết: 2023 Công bố thông tin 04/12/2023
Thông báo mời tham dự Hội nghị gặp gỡ Nhà đầu tư của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, nội dung chi tiết: 2023 Công bố thông tin 04/12/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán, nội dung chi tiết: 2023 Công bố thông tin 29/11/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc trái phiếu 2023 Công bố thông tin 28/11/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Công văn và Nghị quyết HĐQT đính chính thông tin danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán, nội dung chi tiết: 2023 Công bố thông tin 24/11/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin các Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2023 Công bố thông tin 23/11/2023
Thông báo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh tháng 10 năm 2023 2023 Công bố thông tin 14/11/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2023 kèm Công văn giải trình 2023 Công bố thông tin 30/10/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 kèm Công văn giải trình 2023 Công bố thông tin 30/10/2023
Công văn về việc biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, nội dung chi tiết: 2023 Công bố thông tin 30/10/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty, nội dung chi tiết 2023 Công bố thông tin 26/10/2023
Thông báo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh tháng 9 năm 2023 2023 Công bố thông tin 13/10/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi Trái phiếu và Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý tài sản không sinh lợi 2023 Công bố thông tin 30/09/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Trích lục Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan và Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kỳ hạn trái phiếu 2023 Công bố thông tin 29/09/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2023 Công bố thông tin 26/09/2023
Thông báo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh tháng 8 năm 2023 2023 Công bố thông tin 19/09/2023
Thông cáo báo chí về việc xuất khẩu trái cây của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2023 Công bố thông tin 11/09/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo định kỳ Trái phiếu 2023 Công bố thông tin 29/08/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên 2023 đã được soát xét kèm Công văn giải trình 2023 Công bố thông tin 29/08/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét kèm Công văn giải trình 2023 Công bố thông tin 29/08/2023
Thông báo tặng sản phẩm của Công ty cho Quý cổ đông 2023 Công bố thông tin 23/08/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đường link đăng tải tài liệu lấy ý kiến, nội dung chi tiết: 2023 Công bố thông tin 22/08/2023
Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung chi tiết 2023 Công bố thông tin 22/08/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo mời tham dự Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư vào ngày 20/8/2023 2023 Công bố thông tin 15/08/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về việc việc sử dụng các biện pháp bảo đảm để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai, nội dung chi tiết 2023 Công bố thông tin 10/08/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2023 kèm Công văn giải trình 2023 Công bố thông tin 30/07/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 kèm Công văn giải trình 2023 Công bố thông tin 30/07/2023
Thông báo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh tháng 6 năm 2023 2023 Công bố thông tin 30/07/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán diện cảnh báo 2023 Công bố thông tin 30/07/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 2023 Công bố thông tin 29/07/2023
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2023 Công bố thông tin 29/07/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 12/23/NQHĐQT-HAGL ngày 21/7/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2023 Công bố thông tin 21/07/2023
Thông báo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh tháng 5 năm 2023 2023 Công bố thông tin 19/06/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 11/23/NQHĐQT-HAGL ngày 16/6/2023 về việc Công ty cổ phần Lê Me trở thành Công ty con của Công ty 2023 Công bố thông tin 16/06/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai chính thức ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2023 Công bố thông tin 12/06/2023
Thông báo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh tháng 4 năm 2023 2023 Công bố thông tin 17/05/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 2023 Công bố thông tin 11/05/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đường link đăng tải Điều lệ sửa đổi trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 2023 Công bố thông tin 08/05/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 2023 Công bố thông tin 29/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin công văn về việc biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán diện cảnh báo 2023 Công bố thông tin 29/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2023 kèm Công văn giải trình 2023 Công bố thông tin 29/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 kèm Công văn giải trình 2023 Công bố thông tin 29/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin bổ sung Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên HĐQT 2023 Công bố thông tin 26/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 2023 Công bố thông tin 25/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 2023 Công bố thông tin 25/04/2023
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (bản sửa đổi, bổ sung) 2023 Công bố thông tin 25/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về đường link đăng tải Báo cáo thường niên 2022 2023 Công bố thông tin 20/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Võ Thị Huyền Lan 2023 Công bố thông tin 19/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2023 Công bố thông tin 18/04/2023
Thông báo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh tháng 3 năm 2023 2023 Công bố thông tin 12/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 2023 Công bố thông tin 07/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 2023 Công bố thông tin 07/04/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ 2023 Công bố thông tin 07/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2022 kèm Công văn giải trình 2023 Công bố thông tin 31/03/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 kèm Công văn giải trình 2023 Công bố thông tin 31/03/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ 2023 Công bố thông tin 17/03/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của công ty con 2023 Công bố thông tin 13/03/2023
Thông báo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh tháng 2 năm 2023 2023 Công bố thông tin 12/03/2023
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 2023 Công bố thông tin 10/03/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 2023 Công bố thông tin 02/03/2023
Thư gửi Quý cổ đông tình hình sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2023 2023 Công bố thông tin 14/02/2023
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 31 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2023 Công bố thông tin 09/02/2023
Thông báo mời tham dự Hội nghị gặp gỡ Nhà đầu tư của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2023 Công bố thông tin 02/02/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 2023 Công bố thông tin 30/01/2023
Công văn về việc biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2023 Công bố thông tin 30/01/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty 2023 Công bố thông tin 19/01/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai nhận được Văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 291/UBCK-QLCB đề ngày 17/01/2023 về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty 2023 Công bố thông tin 18/01/2023
Thư gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh tháng 12/2022 2023 Công bố thông tin 09/01/2023
Thông cáo báo chí của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty 2023 Công bố thông tin 04/01/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tới hạn 2022 Công bố thông tin 30/12/2022
Thư gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2022 2022 Công bố thông tin 08/12/2022
Thư gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2022 Công bố thông tin 15/11/2022
Thư gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10/2022 2022 Công bố thông tin 10/11/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 kèm Công văn giải trình 2022 Công bố thông tin 26/10/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan người nội bộ Đoàn Hoàng Anh 2022 Công bố thông tin 24/10/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong 2022 Công bố thông tin 15/10/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 2022 Công bố thông tin 14/10/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Công văn giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo 2022 Công bố thông tin 13/10/2022
Thông cáo báo chí tin đồn thất thiệt về hiện trạng hoạt động của ông Đoàn Nguyên Đức và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 2022 Công bố thông tin 12/10/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan người nội bộ Đoàn Hoàng Anh 2022 Công bố thông tin 12/10/2022
Thư gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tháng 9/2022 2022 Công bố thông tin 09/10/2022
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo 2022 Công bố thông tin 08/10/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc hoàn tất trả một phần nợ gốc Trái phiếu 2022 Công bố thông tin 29/09/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán 2022 Công bố thông tin 26/09/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2022 Công bố thông tin 23/09/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc trả một phần nợ gốc Trái phiếu do Công ty phát hành 2022 Công bố thông tin 22/09/2022
Thư gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2022 Công bố thông tin 13/09/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh nội dung bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai 2022 Công bố thông tin 05/09/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo định kỳ Trái phiếu doanh nghiệp 2022 Công bố thông tin 29/08/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022 kèm Công văn giải trình 2022 Công bố thông tin 26/08/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty và tổ chức có liên quan 2022 Công bố thông tin 24/08/2022
Thư gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2022 Công bố thông tin 14/08/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 kèm Công văn giải trình 2022 Công bố thông tin 30/07/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Công văn báo cáo tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện kiểm soát của Công ty 2022 Công bố thông tin 30/07/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 2022 Công bố thông tin 28/07/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai 2022 Công bố thông tin 23/07/2022
Công bố Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững của UBND Tỉnh Gia Lai ngày 13/7/2022 tại các xã: Đăk Ta Ley, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đăk Yă (Huyện Mang Yang); các xã: Phú An, Cư An, Yang B 2022 Công bố thông tin 18/07/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 2022 Công bố thông tin 18/07/2022
Thư gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cập nhật hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 2022 Công bố thông tin 12/07/2022
Thư gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2022 Công bố thông tin 19/06/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung các hồ sơ liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022 Công bố thông tin 11/06/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai 2022 Công bố thông tin 26/05/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin nội dung liên quan đến Quyết định xử phạt số 305/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2022 Công bố thông tin 20/05/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2022 Công bố thông tin 09/05/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ 2022 Công bố thông tin 06/05/2022
Công văn giải trình bổ sung liên quan thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại có xác nhận của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2022 Công bố thông tin 06/05/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty 2022 Công bố thông tin 06/05/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2022 kèm Công văn giải trình 2022 Công bố thông tin 26/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2022 kèm Công văn giải trình 2022 Công bố thông tin 26/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022 và thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022 2022 Công bố thông tin 25/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ 2022 Công bố thông tin 24/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán 2022 Công bố thông tin 23/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo thay đổi Người thực hiện công bố thông tin 2022 Công bố thông tin 15/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022 2022 Công bố thông tin 14/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài 2022 Công bố thông tin 14/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 2022 Công bố thông tin 09/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được sửa đổi, bổ sung 2022 Công bố thông tin 06/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được sửa đổi, bổ sung 2022 Công bố thông tin 01/04/2022
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo thường niên 2021 2022 Công bố thông tin 31/03/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị và Hồ sơ đề cử Thành viên Hội đồng quản trị 2022 Công bố thông tin 29/03/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 kèm Công văn giải trình 2022 Công bố thông tin 24/03/2022
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2022 Công bố thông tin 20/03/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 2022 Công bố thông tin 18/03/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 2022 Công bố thông tin 18/03/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2022 Công bố thông tin 14/03/2022
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2022 Công bố thông tin 01/03/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 2022 Công bố thông tin 23/02/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2021 kèm Công văn giải trình kết quả kinh doanh 2022 Công bố thông tin 28/01/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ 2022 Công bố thông tin 28/01/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 2022 Công bố thông tin 28/01/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Công văn về việc liên quan đến điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính của Công ty 2022 Công bố thông tin 27/01/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty 2022 Công bố thông tin 21/01/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ 2022 Công bố thông tin 13/01/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022 2022 Công bố thông tin 11/01/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hồ Thị Kim Chi 2021 Công bố thông tin 17/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hồ Thị Kim Chi 2021 Công bố thông tin 14/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Thị Mỹ Hạnh 2021 Công bố thông tin 10/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Thị Mỹ Hạnh 2021 Công bố thông tin 07/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 2021 Công bố thông tin 03/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và thông qua thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021 2021 Công bố thông tin 02/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 2021 Công bố thông tin 02/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2611/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/11/2021 2021 Công bố thông tin 02/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2611/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/11/2021 2021 Công bố thông tin 02/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và thông qua thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021 2021 Công bố thông tin 02/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Công bố thông tin 27/11/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố công văn giải trình hồi tố số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 2021 Công bố thông tin 25/11/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Công bố thông tin 20/11/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Minh 2021 Công bố thông tin 17/11/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Minh 2021 Công bố thông tin 11/11/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2021 2021 Công bố thông tin 30/10/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2021 2021 Công bố thông tin 30/10/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2021 2021 Công bố thông tin 30/10/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021 2021 Công bố thông tin 30/10/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 2021 Công bố thông tin 28/10/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Công bố thông tin 16/10/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Công bố thông tin 16/10/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ Đoàn Hoàng Anh 2021 Công bố thông tin 01/10/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Minh 2021 Công bố thông tin 25/09/2021
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2021 Công bố thông tin 21/09/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan tới người nội bộ 2021 Công bố thông tin 21/09/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 Công bố thông tin 17/09/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 2021 Công bố thông tin 17/09/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1609/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 16/9/2021 2021 Công bố thông tin 17/09/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Công bố thông tin 15/09/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình bổ sung các vấn đề trong báo cáo tài chính bán niên đã đươc soát xét 2021 Công bố thông tin 09/09/2021
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên 2021 2021 Công bố thông tin 28/08/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Tổng hợp đã xoát xét bán niên năm 2021 2021 Công bố thông tin 28/08/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình ý kiến nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét 2021 Công bố thông tin 28/08/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã xoát xét bán niên năm 2021 2021 Công bố thông tin 28/08/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 Công bố thông tin 25/08/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ 2021 Công bố thông tin 21/08/2021
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2021 Công bố thông tin 12/08/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ 2021 Công bố thông tin 04/08/2021
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp đã soát xét bán niên 2021 2021 Công bố thông tin 04/08/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 Công bố thông tin 02/08/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 2021 Công bố thông tin 30/07/2021
Thư gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2021 Công bố thông tin 30/07/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021 2021 Công bố thông tin 26/07/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2021 2021 Công bố thông tin 26/07/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Công bố thông tin 23/07/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Minh 2021 Công bố thông tin 22/07/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập công ty con tại tỉnh Kon Tum 2021 Công bố thông tin 06/07/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2021 Công bố thông tin 01/07/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Minh, nội dung chi tiết: 2021 Công bố thông tin 18/06/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Minh 2021 Công bố thông tin 18/06/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty 2021 Công bố thông tin 17/06/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn 2021 Công bố thông tin 11/06/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Công bố thông tin 04/06/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Minh 2021 Công bố thông tin 14/05/2021
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành Thông báo số 947/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2021 Công bố thông tin 13/05/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại trước hạn Trái phiếu do Công ty phát hành 2021 Công bố thông tin 11/05/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham đự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Công bố thông tin 07/05/2021
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2021 2021 Công bố thông tin 29/04/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2021 2021 Công bố thông tin 29/04/2021
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo thường niên 2020 2021 Công bố thông tin 29/04/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2021 2021 Công bố thông tin 29/04/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2021 2021 Công bố thông tin 29/04/2021
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát 2021 Công bố thông tin 28/04/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quyết định và Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát 2021 Công bố thông tin 22/04/2021
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình khoản lỗ trên BCTC kiểm toán năm 2020 và phương án khắc phục trong năm 2021 2021 Công bố thông tin 14/04/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Minh 2021 Công bố thông tin 12/04/2021
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng Hợp đã kiểm toán năm 2020 2021 Công bố thông tin 10/04/2021
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình Báo cáo Tài chính Tổng Hợp đã kiểm toán năm 2020 2021 Công bố thông tin 10/04/2021
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 2021 Công bố thông tin 10/04/2021
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán 2021 Công bố thông tin 10/04/2021
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành Thông báo số 642/TB-SGDHCM về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2021 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với nội dung chi tiết như sau: 2021 Công bố thông tin 01/04/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc 2021 Công bố thông tin 29/03/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán 2021 Công bố thông tin 25/03/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Công bố thông tin 24/03/2021
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành Thông báo số 548/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với nội dung chi tiết như sau: 2021 Công bố thông tin 22/03/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham đự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Công bố thông tin 11/03/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2018 và năm 2019 đã kiểm toán 2021 Công bố thông tin 09/03/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Nguyên Đức 2021 Công bố thông tin 17/02/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Minh 2021 Công bố thông tin 09/02/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Nguyên Đức 2021 Công bố thông tin 02/02/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2020 2021 Công bố thông tin 30/01/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2020 2021 Công bố thông tin 30/01/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 - 2020 2021 Công bố thông tin 30/01/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2020 2021 Công bố thông tin 30/01/2021
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 2021 Công bố thông tin 30/01/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 2021 Công bố thông tin 21/01/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Minh 2021 Công bố thông tin 11/01/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyểt HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc 2020 Công bố thông tin 31/12/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Nguyên Đức 2020 Công bố thông tin 16/11/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Nguyên Đức 2020 Công bố thông tin 10/11/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2020 2020 Công bố thông tin 30/10/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2020 2020 Công bố thông tin 30/10/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 - 2020 2020 Công bố thông tin 30/10/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2020 2020 Công bố thông tin 30/10/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Nguyên Đức 2020 Công bố thông tin 29/10/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng 2020 Công bố thông tin 13/10/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu của Công ty cổ phần Chăn Nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần 2020 Công bố thông tin 10/09/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp đã soát xét bán niên 2020 2020 Công bố thông tin 29/08/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên 2020 2020 Công bố thông tin 29/08/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Tổng hợp đã xoát xét bán niên năm 2020 2020 Công bố thông tin 29/08/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã xoát xét bán niên năm 2020 2020 Công bố thông tin 29/08/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến ý kiến ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh trong BCTC tổng hợp bán niên năm 2020 đã được soát xét 2020 Công bố thông tin 29/08/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến ý kiến ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh trong BCTC hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét 2020 Công bố thông tin 29/08/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Kim Thủy 2020 Công bố thông tin 13/08/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Kim Thủy 2020 Công bố thông tin 06/08/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin quyết định xử phạt hành chính của Cục thuế Tỉnh Gia Lai 2020 Công bố thông tin 06/08/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2020 2020 Công bố thông tin 30/07/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2020 2020 Công bố thông tin 30/07/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2020 2020 Công bố thông tin 30/07/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2020 2020 Công bố thông tin 30/07/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Võ Thị Kim Thuỷ 2020 Công bố thông tin 27/07/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 2020 Công bố thông tin 24/07/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020 2020 Công bố thông tin 07/07/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán cho năm 2020 2020 Công bố thông tin 07/07/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai CBTT Biên bản bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 2020 Công bố thông tin 30/06/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai CBTT Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 2020 Công bố thông tin 30/06/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi 2020 Công bố thông tin 30/06/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2020 Công bố thông tin 29/06/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Trường Sơn 2020 Công bố thông tin 16/06/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 08 - 06 - 2020 2020 Công bố thông tin 09/06/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2020 Công bố thông tin 08/06/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2020 Công bố thông tin 08/06/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Trường Sơn 2020 Công bố thông tin 21/05/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 2020 Công bố thông tin 15/05/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 08 - 05 - 2020 2020 Công bố thông tin 08/05/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo thường niên 2019 2020 Công bố thông tin 29/04/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2020 2020 Công bố thông tin 27/04/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2020 2020 Công bố thông tin 27/04/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2020 2020 Công bố thông tin 27/04/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2020 2020 Công bố thông tin 27/04/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Giải trình chi tiết ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán viên trong BCTC Hợp nhất và Tổng hợp năm 2019 2020 Công bố thông tin 10/04/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng Hợp đã kiểm toán năm 2019 2020 Công bố thông tin 09/04/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 2020 Công bố thông tin 09/04/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán 2020 Công bố thông tin 09/04/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình Báo cáo Tài chính Tổng Hợp đã kiểm toán năm 2019 2020 Công bố thông tin 09/04/2020
HAGL công bố thông tin quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại của nguyên đơn là Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT 2020 Công bố thông tin 07/04/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố thông tin về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai chấp thuận gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2020 Công bố thông tin 23/03/2020
HAGL thông báo Công văn của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 2020 Công bố thông tin 23/03/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 13 - 02 - 2020 2020 Công bố thông tin 13/02/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2019 2020 Công bố thông tin 30/01/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 - 2019 2020 Công bố thông tin 30/01/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019 2020 Công bố thông tin 30/01/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2019 2020 Công bố thông tin 30/01/2020
HAGL thông báo Công văn của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2020 2020 Công bố thông tin 16/01/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 2020 Công bố thông tin 16/01/2020
HAGL công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của HAG tại Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai 2019 Công bố thông tin 10/12/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2019 2019 Công bố thông tin 05/11/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2019 2019 Công bố thông tin 05/11/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý 3 - 2019 2019 Công bố thông tin 05/11/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2019 2019 Công bố thông tin 05/11/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn thuộc sở hữu tại Công ty TNHH V&H Corporation (Lào) 2019 Công bố thông tin 31/10/2019
Công văn của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai về việc chậm công bố Báo cáo tài chính Quý 3.2019 2019 Công bố thông tin 28/10/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty 2019 Công bố thông tin 17/10/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2019 Công bố thông tin 04/10/2019
HAGL công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh 2019 Công bố thông tin 02/10/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp đã soát xét bán niên 2019: 2019 Công bố thông tin 29/08/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên 2019: 2019 Công bố thông tin 29/08/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Tổng hợp đã xoát xét bán niên năm 2019 2019 Công bố thông tin 29/08/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã xoát xét bán niên năm 2019 2019 Công bố thông tin 29/08/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc vẫn là Công ty Mẹ và đang nắm quyền kiểm soát tại HAGL Agrico 2019 Công bố thông tin 20/08/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ 2019 Công bố thông tin 07/08/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2019 2019 Công bố thông tin 30/07/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2019 2019 Công bố thông tin 30/07/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2019 2019 Công bố thông tin 30/07/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2019 2019 Công bố thông tin 30/07/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 2019 Công bố thông tin 26/07/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên cho năm 2019 2019 Công bố thông tin 05/07/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho năm 2019 2019 Công bố thông tin 05/07/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đoàn Nguyên Thu 2019 Công bố thông tin 04/07/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn 2019 Công bố thông tin 04/07/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn 2019 Công bố thông tin 24/06/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 13 - 06 - 2019 2019 Công bố thông tin 13/06/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đoàn Nguyên Thu 2019 Công bố thông tin 05/06/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2019 2019 Công bố thông tin 29/04/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2019 2019 Công bố thông tin 29/04/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2019 2019 Công bố thông tin 29/04/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2019 2019 Công bố thông tin 29/04/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2019 Công bố thông tin 28/04/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo thường niên 2018 2019 Công bố thông tin 27/04/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình bổ sung BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán 2019 Công bố thông tin 05/04/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng Hợp đã kiểm toán năm 2018 2019 Công bố thông tin 30/03/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 2019 Công bố thông tin 30/03/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình BCTC tổng Hợp năm 2018 đã được kiểm toán 2019 Công bố thông tin 30/03/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán 2019 Công bố thông tin 30/03/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 2019 Công bố thông tin 25/03/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 19 - 03 - 2019 2019 Công bố thông tin 19/03/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Công bố thông tin Quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 2019 Công bố thông tin 14/03/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 - 2018 2019 Công bố thông tin 31/01/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2018 2019 Công bố thông tin 31/01/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2018 2019 Công bố thông tin 30/01/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2018 2019 Công bố thông tin 30/01/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC năm 2019 2019 Công bố thông tin 30/01/2019
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 2019 Công bố thông tin 29/01/2019

Báo cáo tài chính

Quay về danh mục
Văn bản Năm Quý I Quý II/
Bán niên
Quý III Quý IV/
Cả năm
Báo cáo hợp nhất Năm 2019 29/04/2019 30/07/2019 05/11/2019 30/01/2020
Báo cáo tổng hợp Năm 2019 29/04/2019 30/07/2019 05/11/2019 30/01/2020
Báo cáo hợp nhất soát xét/ kiểm toán Năm 2019 29/08/2019 09/04/2020
Báo cáo tổng hợp soát xét/ kiểm toán Năm 2019 29/08/2019 09/04/2020
Báo cáo hợp nhất Năm 2020 27/04/2020 30/07/2020 30/10/2020 30/01/2021
Báo cáo tổng hợp Năm 2020 27/04/2020 30/07/2020 30/10/2020 30/01/2021
Báo cáo hợp nhất soát xét/ kiểm toán Năm 2020 29/08/2020 10/04/2021
Báo cáo tổng hợp soát xét/ kiểm toán Năm 2020 29/08/2020 10/04/2021
Báo cáo hợp nhất Năm 2021 29/04/2021 26/07/2021 30/10/2021 28/01/2022
Báo cáo tổng hợp Năm 2021 29/04/2021 26/07/2021 30/10/2021 28/01/2022
Báo cáo hợp nhất soát xét/ kiểm toán Năm 2021 28/08/2021 24/03/2022
Báo cáo tổng hợp soát xét/ kiểm toán Năm 2021 28/08/2021 24/03/2022
Báo cáo hợp nhất Năm 2022 26/04/2022 30/07/2022 26/10/2022 30/01/2023
Báo cáo tổng hợp Năm 2022 26/04/2022 30/07/2022 26/10/2022 30/01/2023
Báo cáo hợp nhất soát xét/ kiểm toán Năm 2022 26/08/2022 31/03/2023
Báo cáo tổng hợp soát xét/ kiểm toán Năm 2022 26/08/2022 31/03/2023
Báo cáo hợp nhất Năm 2023 29/04/2023 30/07/2023 30/10/2023 30/01/2024
Báo cáo tổng hợp Năm 2023 29/04/2023 30/07/2023 30/10/2023 30/01/2024
Báo cáo hợp nhất soát xét/ kiểm toán Năm 2023 29/08/2023 26/03/2024
Báo cáo tổng hợp soát xét/ kiểm toán Năm 2023 29/08/2023 26/03/2023
Báo cáo hợp nhất Năm 2024 29/04/2024
Báo cáo tổng hợp Năm 2024 29/04/2024

Báo cáo thường niên

Quay về danh mục

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Quay về danh mục
Văn bản Năm Danh mục Ngày phát hành
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/24/NQHĐQT-HAGL ngày 19/4/2024 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, nội dung chi tiết 2024 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 19/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và đường link đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nội dung chi tiết: 2024 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 25/03/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 2024 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 22/02/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng Giám đốc, nội dung chi tiết: 2024 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 07/02/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nội dung chi tiết: 2024 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 25/01/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nội dung chi tiết: 2024 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 16/01/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Trích lục Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan, nội dung chi tiết: 2024 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 10/01/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần BAPIHAGL, nội dung chi tiết: 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 30/12/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp thành công ty con của Công ty 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 29/12/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Trích lục Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 26/12/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua danh mục hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nội dung chi tiết: 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 04/12/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán, nội dung chi tiết: 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 29/11/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Công văn và Nghị quyết HĐQT đính chính thông tin danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán, nội dung chi tiết: 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 24/11/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin các Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 23/11/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty, nội dung chi tiết 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 26/10/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi Trái phiếu và Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý tài sản không sinh lợi 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 30/09/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Trích lục Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan và Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kỳ hạn trái phiếu 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 29/09/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đường link đăng tải tài liệu lấy ý kiến, nội dung chi tiết: 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 22/08/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về việc việc sử dụng các biện pháp bảo đảm để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai, nội dung chi tiết 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 10/08/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 11/23/NQHĐQT-HAGL ngày 16/6/2023 về việc Công ty cổ phần Lê Me trở thành Công ty con của Công ty 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 16/06/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 18/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của công ty con 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 13/03/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty 2023 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 19/01/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 15/10/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 14/10/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 26/09/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 23/09/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh nội dung bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 05/09/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty và tổ chức có liên quan 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 24/08/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 23/07/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 18/07/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung các hồ sơ liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 11/06/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 26/05/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022 và thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 25/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 23/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị và Hồ sơ đề cử Thành viên Hội đồng quản trị 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 29/03/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 14/03/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 23/02/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 21/01/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022 2022 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 11/01/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và thông qua thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 02/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 28/10/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 15/09/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 02/08/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 23/07/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 17/06/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 04/06/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại trước hạn Trái phiếu do Công ty phát hành 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 11/05/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham đự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 07/05/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lại Tổng Giám đốc 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 29/03/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 24/03/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham đự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 11/03/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 2021 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 21/01/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyểt HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc 2020 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 31/12/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu của Công ty cổ phần Chăn Nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần 2020 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 10/09/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020 2020 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 07/07/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán cho năm 2020 2020 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 07/07/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai CBTT Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 2020 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 30/06/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 08 - 06 - 2020 2020 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 09/06/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 08 - 05 - 2020 2020 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 08/05/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 13 - 02 - 2020 2020 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 13/02/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên cho năm 2019 2019 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 05/07/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 13 - 06 - 2019 2019 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 13/06/2019
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 19 - 03 - 2019 2019 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 19/03/2019

Đại hội đồng cổ đông

Quay về danh mục
Văn bản Năm Danh mục Ngày phát hành
Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và việc sửa đổi Điều lệ 2024 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 11/05/2024
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 10/5/2024 2024 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 10/05/2024
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 cập nhật ngày 09/5/2024 2024 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 09/05/2024
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sửa đổi, bổ sung ngày 08/5/2024 2024 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 08/05/2024
Tờ trình 02 của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2024 2024 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 15/04/2024
Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 2024 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 25/03/2024
Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 2024 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 25/03/2024
Tờ trình 01 các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ 2024 2024 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 25/03/2024
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2024 2024 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 25/03/2024
Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 2024 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 25/03/2024
Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 2024 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 25/03/2024
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2024 2024 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 25/03/2024
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2023 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 22/08/2023
Tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (chính thức) 2023 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 28/04/2023
Bổ sung Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 2023 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 26/04/2023
Tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (bản sửa đổi, bổ sung) 2023 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 25/04/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 2023 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 07/04/2023
Tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 2023 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 07/04/2023
Tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 2022 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 08/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được sửa đổi, bổ sung 2022 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 06/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 2022 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 18/03/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 2022 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 18/03/2022
Tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 26/11/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 16/10/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2021 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 16/10/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 Đại hội đồng cổ đông 17/09/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 25/08/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2020 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 27/06/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2020 Đại hội đồng cổ đông 27/06/2020
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2020 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 08/06/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2020 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 08/06/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2020 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 08/06/2020
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc đăng tải Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2019 TÀI LIỆU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 15/04/2019

Báo cáo quản trị Công ty

Quay về danh mục
Văn bản Năm Danh mục Ngày phát hành
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023 2023 Báo cáo quản trị Công ty 30/01/2024
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng năm 2023 2023 Báo cáo quản trị Công ty 29/07/2023
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 2022 Báo cáo quản trị Công ty 30/01/2023
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng năm 2022 2022 Báo cáo quản trị Công ty 28/07/2022
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2021 2021 Báo cáo quản trị Công ty 28/01/2022
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng năm 2021 2021 Báo cáo quản trị Công ty 30/07/2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020 2020 Báo cáo quản trị Công ty 30/01/2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng năm 2020 2020 Báo cáo quản trị Công ty 24/07/2020
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019 2019 Báo cáo quản trị Công ty 16/01/2020
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng năm 2019 2019 Báo cáo quản trị Công ty 26/07/2019

Điều lệ

Quay về danh mục
Văn bản Năm Danh mục Ngày phát hành
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 10/5/2024 2024 Điều lệ 11/05/2024
Điều lệ sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/24/NQHĐQT-HAGL ngày 19/4/2024. 2024 Điều lệ 22/04/2024
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 28/4/2023 2023 Điều lệ 08/05/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022 2022 Điều lệ 13/04/2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2611/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/11/2021 2021 Điều lệ 27/11/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1609/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 16/9/2021 2021 Điều lệ 17/09/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi 2020 Điều lệ 30/06/2020
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi theo NQ ĐHCĐTN 26 -04 - 2019 2019 Điều lệ 03/05/2019
Văn bản Năm Danh mục Ngày phát hành
Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 10/5/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/24/NQHĐQT-HAGL ngày 27/5/2024 2024 Quy chế 27/05/2024
Quy chế quản trị Công ty sửa đổi 27-05-2024 2024 Quy chế 27/05/2024
Quy chế công bố thông tin 2023 Quy chế 04/10/2023
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 2021 Quy chế 02/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2611/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/11/2021 2021 Quy chế 02/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2611/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/11/2021 2021 Quy chế 02/12/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 2021 Quy chế 17/09/2021
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1609/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 16/9/2021 2021 Quy chế 17/09/2021

Cáo bạch

Quay về danh mục
Văn bản Năm Danh mục Ngày phát hành
Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú 2013 Cáo bạch 06/11/2013
Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Bản cáo bạch 2013 Cáo bạch 26/03/2013
Quay lên đầu trang
Tải về
Tài liệu giới thiệu công ty