Mô hình quản trị

Căn cứ Điều 137 Luật Doanh nghiệp, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định về quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty.

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được xây dựng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, là cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty.

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định về quyền, nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc; và các hoạt động khác của Công ty.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Quy chế công bố thông tin là hệ thống các quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty và quy trình phối hợp giữa các phòng, ban, tổ chức, cá nhân có liên quan tới nghĩa vụ công bố thông tin.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan

Quay lên đầu trang